Regional Office :- Jaipur (South)
Area of Jurisdiction :- Jaipur, Dausa
Address of the Office :- 4, Jhalana Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur

Sr. Name of Officer Designation Mobile No. STD Code Tel. No. (Off) Fax No. e-mail ID
1 Sh. Vikram Singh Sankhla SEE 9414131601 141 5159858 - vijay_0911@rediffmail.com
2 Sh. Jageshwar Prasad Sharma AEE - 141 2332263 - -
3 Sh. Abhishek Sharma  JSO 9829593922 141 2332263 - abhishek.nadeesh@gmail.com