Contact Directory

Name  Designation Mobile No. Office(0141) Resi. Fax No. E-mail
Sh. Hemaram Choudhary Hon'ble Minister 9829240094 2227563      
Shri Shikhar Agarwal
Principal Secretary

 9799998333

 9968610007

  - - env_raj@yahoo.co.in
Shri Pavan Kumar Upadhyay Secretary 9783708667 2227838   2227838 -
Shri Vikram Kesharee Pradhan Director cum Joint Secretary  8764233373

141-2925248

141-2924328

    -   env.dept@rajasthan.gov.in
Rajneesh jain MS, SEAC Rajasthan
9414056742   -   -
Shri Rakesh Mathur (Retd.) Deputy Director  7665014890
141-2923320 -   env_raj@yahoo.co.in
Smt. Asha Jain Assistant Secretary 7727865430 141-2924328     -             -
Shri Jagbir Singh Manral ACP (Dy. DIR.) 6377520445 141-2923324 -   jsmanral.doit@rajasthan.gov.in
Shri Raakesh Kanodia Programmer 9414068688 141-2923324 -   kanodiarakesh1@gmail.com
Shri Vinod Kumar Dabi Senior Law Officer - 141-2923324 -    
Shri Sohan Singh Tanwar A.A.O. I - 141-2924328 -