Regional Office :- Bhilwara
Area of Jurisdiction :- Bhilwara, Rajsamand
Address of the Office :- 18, Near Pannadhaya Circle, Azad Nagar, Bhilwara

Sr. Name of Officer Designation Mobile No. STD Code Tel No. (Office) Fax No. e-mail ID
1 Sh. Mahaveer Mehta RO 9414262294 1482 241159   mahaveermehtabhl@gmail.com
2 Smt. Arpita Agarwal AEE 9166902362 1482 241159   sweetarpita87@gmail.com
3 Sh. K. B. Paliwal SO 9660077231 1482 241159   kunjmsc@gmail.com
4 Smt. Sharda Sharma AAO-II 8209467267 1482 241159   -
5 Sh. Vikas Singh JSO 7054501786 1482 241159   vikassinghenv@gmail.com
6 Sh. Hitesh Upadhyay JSO 8094260888       hitu101@gmail.com
7 Sh. Aniket Bagara JEE 9461062542 1482 241159   aniketbagara@gmail.com
8 Sh. Rohitash Balai JEE 8529378744 1482 241159   rohitashrajshree93@gmail.com
9 Sh. Ravi Prakash Sr. Assistant 7737772115 1482 241159   ravi.prakash382@gmail.com
10 Sh. Ramdev Panwar IVth Grade 9784841332 1482 241159   -